Haala yeroo ethiopia keessaa jirtuu

  • haala yeroo ethiopia keessaa jirtuu ~ isinis yeroo waamtan maqaa isaa biratti jecha "Jaalallee koo" jettu itti dabalaa waamaa. Akkuma Luluu argeen “yaa Jaaben innuma jirtaa?, bakkumaan jirutti naa fiddee?”, jedhee. Karoora Hojii Daldalaa Pdf Jaappan dabalatee biyyoonni Addunyaan hedduun barnoota furtuu rakkoolee hundaa taasifachuun morkii keessa lixanii xiiqiidhaan waan hojjataniif gadadoofi hiyyummaa battala gadi-faggeeffate keessaa yeroo gabaabaa ta’e keessatti fottoqanii bahuun qabeenya uumamaa lakkoofsa keessa galuu danda’u otuu hin qabaaatiin caaffii guddinaa fi misoomaa dhalli namaa har’a akka raajii tokkoottii laalu May 20, 2015 · Yeroon itti jirru kun yeroo mootummaan wayyaanee filannoo dharaa fi fakkeessaa ittiin umurii isaa dheereffachuuf jecha uummata biyyittii addatti dargaggoo Oromoo maqaa filannoo gufachiisuu fi filannoon booda sochii fincilaa natti kaasuu malu, sababa jedhuun doorsisuu, qaama hir’isuu fi hidhuun dararaa jajabaa irraan gahaa jiraachuu dargaggoo Oromoo jalaa waan dhokate hin qabu. Ummata Oromoo bara baraaf gabroomsuuf akeeka Kanaaf yeroo sirna duudhaa gargaraa akka amantiittis ta’e, akka aadaatti raawwatu hunda seeraa fi heera Gadaa keessaa burqee fi tumameen qajeelfama. Posted: Adoolessa/July 22, 2014. X Kaffaltii ka’umsaa seeran yeroo hojii idileef kaa’amee fi kaffaltii hojii sa’a dabalataa sirrii ta’een haala kaffaltii ka’umsaa seera biyya itti Mar 26, 2017 · Yeroo lolli ganama subii banamu, osoo lultuun Suudan meetira 2750 bira as hin dhihaatin muraasni madfii (artillery brigade) kurkurruu ibiddaa itti gadi roobse. Yeroo dhiyootti kan ishee mudate keessaa jaartii yihuudii tokko caccabdee balbala isheetti yeroo argitu miilli ishee jalatti laafe. Ibsa Adda Bilsummaa Oromo Muddee 20/2020Humni dhaaba siyaasaa Badhaadhinaa aangoo of harkaa qabuu hookkara biyyatti keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhorkachuu yeroo dhaa yerootti itti fufuun lammilee haala yaadessaa keessa galchee jira. 2 kan ta'an, guyyaatti tokko tokko fudhachaa turan. Kanaafuu dhimmi kun ajandaa laguu gabaa ta’uu hindanda’u. Hojjataan midhaan irra ga’ee gabaasa taasisuuf yoo hin dandeenye maatiin isaa ykn namnii kamiyyuu haala midhaa argee yeroo daangeeffamee keessatti warshichatti iyyachu qaba. Ogeesoonni fayyaa kan namaa,kan beeyladaa Waan yeroo ammaattii godhuu dandeenyu godhuu qabnu keessaa, tokko, kitaabbaniifi barruulee afaan Oromootiin katabuu, maxxansiisuufi ijoollee teenyaan gayuudha. 2009. O. Dec 21, 2020 · Mootummaan garee dhaaba Badhaadhinaa qondaaltotaa fi miseensota ABO qaama tikaan ukkaamsuun hidhee jira. 10. Yaada kabajamoo Pir. Fayyadamaa(Application) Mobile heddu itti fe’uu. Barreeffama gabaabaa kana akkan dhiyeessu kan na taasisan waan tibbana babarreeffamaa jiranii dha. Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha. Anis Marroodha! Atis Marroodha! Kanaaf yeroo sirna duudhaa gargaraa akka amantiittis ta’e, akka aadaatti raawwatu hunda seeraa fi heera Gadaa keessaa burqee fi tumameen qajeelfama. Apr 05, 2014 · walqabannee biyya keessaa fi biyyota hambaa garaagaraa keessatti FDG Qeerroon qabsiisee jiruu jabeessuun wareegama barbachiisa itti kanfallee bilisummaa keenya mirkaneeffannu amma!! jechuun Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa bakka bu’anii Ebla 2/2014 haala yeroo irratti marii gochuun dhiha Oromiyaa magaalaa Mobile yeroo ammaa kuusaa wantoota adda addaa ta’uun tajaajilaa jira. X Sa’aa hojii idilaawaa seera biyya dhaqaniin tumame jiru hojjechuu. Haala kanaan Jaarmiyaalee sirna Gadaan ijaaraman keessaa Kan Aadaan Uummatichaa keessaan mul’atu, beekamu, daddarbu Irreechi isa tokko. Obbo Baqqalaan amala gaarii, miidhagaa, uffatnaa bareedaa fi walumaa galatti of- eeggannoo fi of-babbareechuu dhan dargaggoota yeroo isaanii turan keessaa dinqisiifamaa turan. Fakkeenyaaf, barreessitootaaf gorsa ogummaa kennuufi haala humni dhaabbatichaa eeyyameen maxxansiisaafi hojii kalaqaarratti kanneen deggarsa barbaadaniif muuxannoofi Aug 01, 2014 · Haala dhugaa wajjiin wal mormuu yeroo hundumaa kan fayadamuu bifa raawwatame jechama yookaan keewwata Booz innis Kaalu yookaan Luuli seensa keewwata Boozi wajjiin ta’a. BMNO Obbo Lammaa. Haala qilleensaaa irratti hundaa’ee lakkoofsi inni sirriin hirmaattota walga’ii garaagarummaa qaba. Haala nama dhibuun dhaadhannoo barreeffame tokko yeroon dubbisu, “Ethiopia back to Grace, Ethiopia will be the most favored country by 2029” kan jedhu tokkon arge. Nov 12, 2006 · Haala kanaan bara 2004 kiyyoo dhaabni maxxannee OPDOtiin osoo hinqabamin jala darbe. Fincila didda gabrummaa bifa adda addatiin biyya keessaa fi alatti adeemsifamaa jiru ni deggarra, qooda keenyas ni gumaachina. Yeroo haalli rakkisaan nu mudatutti abdii kutachuu kan hin qabne maaliifi? 13 Yeroo tokko tokko daandiin isaa buʼaa baʼii yoo qabaate illee abdii hin kutatinaa. Walgayii 09/22/2012 Washington, Dc keessatti adeemsifame kana irratti Oromoonni baay’een magaala Washington DC dabalatee kutaawwan USA Maryland, Virginia, New York, Pennsylvania fi Ohio Kanneen keessaa 73 Finfinnee irraa yoo ta’an kan hafan Naannolee irraa akka ta’e ibsameera. ” Isaan ala yeroo Qiyaamaan itti dhaabbatu kan beeku hin jiru. 3) “Ethiopia was one of the few nation-states under African control, many people of African ancestry embraced it as evidence of the black capacity for self-rule. Haala uummatani Oromoo keessa jiru dhugumatti hubannee jirraa?? Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Waldhibdee Naannoo Tigraayitti uumameen walqabatee Abbaan Alangee Federaalaa namoota 167 irratti ajaja hidhaa baasuu isaa ifa godhe. 10. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu Waraana ABO kan baha Oromiyaa ture keessaa Cibiraa-22ffaa tti ramadamuun hamma kufaatii mootummaa Dargiitti iddoo adda addaatti sochootee qabsoo hidhannoo geggeessaa turte. 5. ” Aug 29, 2017 · Adeemsa hanga ammatti jiruunis Kaffaltootni gibiraa sadarkaa C 340,792 keessaa 242,266 (71%) gibira isaan irraa eegamu kaffalanii jiru. Ittigaafatamni kun kan ummata Oromoo guutuu tahuun dagatamuu hin qabu. Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. Etefa D. Seenaa Itoophiyaa kana dura beeknurraa karaa biraan yoo ileelle immoo biyyi Itoophiyaa jedhamtu jaarraa soddomii shaniin dura jechuunis waggaa kuma sadi'ii fi dhibba shanitti kan tilmaamamu bara Ayyaantuun saba Israa'el Museen Kitaaba qulqulluu gahaa dhabuu fa’a. Galma lafa kahadhu. Kan hafanis yeroo gabaabaa keessatti kaffalu jedhamee eegama. Garuu yeroo sanatti miindan ji’a dhufuu isiniif kennamaa jedhanii waraana hunda dachaasan. ” Oct 05, 2013 · Nagaa jirtuu dubbistoota barreeffama daawwanaafi hubannaa dhuunfaa irratti hundoofte kanaa. Apr 14, 2020 · Seenaan asiin olitti hubatamee fi qorannoon haala yeroo ammaa hawaasaa keenya akka kanatti addaan foone beekuu nu dandessisuu qaba. Haala Boba’aan ittiin Guuttamu 8 13. walga’iiwwan tokkoon tokkoon irratti namootni gara 80 ta’an ni hirmaatu. Tasfaahun Chamadaa kanaanillee kan hin daangeeffamnee fi erga eebbiifame hoojjaa irratti boobba’een boodas 4. Gadaan gadaa Bilsummaati !!!! Falmataa Dhugaa Videos being watched right now. d) Sochiin siyaasaa biyya jaallattoota Oromoo kan Maccaa fi Tuulamaa yeroo gabaabaa keessatti ummataan waan hammatameef bara 1967 humnaan dhoowwamee qondaalonni isaa kaan fannifamanii kaan hidhaman. Investment Implementation Problems In Ethiopia In accordance With The Investment Policies , Robel Teferedegne, Business and Economics Fuculty, Addis Ababa University, Unpublished, Fuula 20-22 Nov 30, 2016 · Bara 1840oota keessa hattootni Goojjam keessaa ka’anii uummata Oromoo saamuuf naannoo Horroo Guduruutti yeroo nam’an waraanni riphe lolaa Gadaa laaqii keessatti eeggatanii haleelanii achitti isaan fixaa turan keessattuu laaqiin Raaree Coomman lola kanaaf mijataa akka ture loltoonni yeroo sanaa filachuu isaanii barrooleen Seenaa Oromoo Jan 31, 2015 · Haala kanaan gaaga’ami lubbuu dhabamuu fi hidhaan uumata Oromoo addattis dargaggoota Oromoo irraan gahe kan yeroo kamuu caalaa hammaataa ture. Jaalala kana yeroo jalqabnu nuti lachuu ganda tokko keessaa kan hin turree fi mana barumsaa addaa addaa kan keessaa turre waan ta'eef yeroo barbaadamu sanatti walitti dhufnee haala tokko walitti deemne mari’aachuun garuu hin danda'amne. Oct 05, 2016 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo Haala Yeroo Oromiyaan Keessa Jirtuu fi Hiraarsaa fi Shoroorkeessa Waraanni Wayyaanee maqaa State of Emergency jedhuun waraana biyyarratti labsee yakka duguuginsa Sanyii (Genocide) dalagaa jiruu ilaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo furmaatni tokkichi Warraaqsaa FXG daran jabeessudha jechuun Ibsa Waliigalaa fi Waamichaa Qabsoo Ummata Oromoo fi Saboota Cunqurfamoof "Haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e, Tigraay keessatti namni hedduun beela'uu mala," jedha dii Waal. Waggoota lamaa fi … Articles Sourced from : Al-Bidaya Wal Al-Nihayah (Ibn Kathir) Seera Amir ul Muâmineen Caliph Umar Bin al-Khattab (Dr. Mootummaan akka qorannoon fi to’annoon dhukkuba kanaa itti adeemsisamu haala mijeessu qabaata. 1~Haala daddaaqama siyaasaa biyya keenyaa ilaalchisee mootummaa cee'umsaa ABO n labse ni deeggarra. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuun ugguramuu, Inteneetii cufuu, wal ga’ii uummataa ugguruu, uggura sa’aa kaa’uu labsiin kun ajaje dhiibbaa inni qabaatu Barataa Mul’ataa Hirkoo waggaa 3 guutuu miseensaa OPDO itti gafatama ijaarsaa dhaabaa OPDO kan mummee barnotaa Afaan Oromoo waggaa 3ffaa ta’uudhaan tajaajilaa kan ture, yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee isiin nu keessaatti caasaa ABO ijaaraa jirtuu, sochii warraaqsaa Qeerroo keessaatti hirmaannaa gochaa jirtuu icciitii dhaaba keenyaa dabarsitanii qeerroof kennaa jirtuu isiin diinaa Oct 30, 2013 · 1. Haa ta’u ammoo, sababa ijoolleen teenya afaan kanatti itti laaffatte karaa saayinsiitiin sirritti hubachuuf qorannoo haaluma kana fuulleeffatte gochuudhaan furmaata rakkoo tanaa hunddeetti buqqisuu nama dandeessisu tokkoon as bahuu Maatiin Haliimaa yeroo isheen umurii waggaa 19 jirtu heerumsiisan. It includes traditional uses of native plants, invasive plants, livestock jiran keessaa muraasa. Free download. Itti ba’iinsi marii kanaatis, tokkummaa jaarmiyoota Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo fii walabummaa Oromiyaatif qabsaawan mara agoobaro takka jalatti walitti fiduudhan, dhawata keessaa, tokkummaan isaani akka mirkanaawu haala mijeessuu kan jedhu ture. Adelleetti mana barumsaa ijaaree ture, manni barumsaa kuni masgiida isaa jedhamee beekkama. Haala amma jiruun biyyoota ollaa keessaa kan Woyyaanee dhaan lola guddaa keessa jiru Shaabiyaa fi Egypt qofa. Sababni isaas, waa’ee rakkoo bulchiisaafi hanqina dimokiraasii dubbachuun dura wanti guutuu qaban jiru. Baay’ee kan in ta’a haala yeroo hunduma fayyaduu jechamma hin xumuramne yookaan jechaa dura kan jiruu keewwata Booz yeroo ta’uu yeroo hundumaa Im yookaan Ki akka itti Sunis haala yeroo ammaa kana ummata oromoo jiddutti argamu kan addaan wal qoodun hojjachaa jiran keessumatti hooggantoota adda bilisummaa oromoo keessaa warra ammas akkuma kaleessaa maqaa ethiopiatin qabsaawuu barbaadan keessaa akka fakkeenyatti amin jundi kan jedhamu maqaa kaasun kan danda'amu yommuu ta'u amin jundi miseensota qabsoo Jan 22, 2012 · Zoonii Lixa Arsii, Ona Gadabasaasaa Keessaa namoota diddaa Hawaasni Musliimaa Mootummaa irratti kaaseen walqabatee gaafa Ebla 27,2012 tti hidhamanii yeroo ammaa kana Mana Murtii Ona Gadabasaasaatti beellamarra jiran. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuun ugguramuu, Inteneetii cufuu, wal ga’ii uummataa ugguruu, uggura sa’aa kaa’uu labsiin kun ajaje dhiibbaa inni qabaatu Oct 05, 2016 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Amma waggoonni muraasni erga darbanii booda, yeroo dargaggummaa koo keessaa harka caalaa isaa tajaajila Yihowaa irratti waanan dabarseef gammachuutu natti dhagaʼama. Mudde 29,2016 Uummata Oromoo Hundaaf. 3) Namni kamiyyuu, humnaan dirqiisisamee yookiin dirqama guu tuudhaaf, hojii kamiyyuu akka hojjetu gochuun dhoorkaadha. JOHN. Motora ittifayyadamuu 10 17. Haala kanaan Oromoon waaqeffata. Gorsi kun kennamus, namoota qorannoon irratti geggeffame keessaa X Yeroo turtii hojii isaaniittii loogii koorniyaa,amantaa fi sanyii irraa bilisa ta’uu. 2:01:02. Finfinnee, Caamsaa 11, 2012 (FBC) – Weerara COVID-19 too’achuuf qindoominnnii fi tumsi idil addunyaa barbaachisaadha – Dooktar Liyaa Taaddasaa Yaa’iin waggaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa viidiyoo konfiraasiin bakka buutoota biyyoota 194 kan hirmaac Sep 02, 2013 · Sagantaa yaadannoo fi marii hawaasaa Fulbaana 1, 2013 waaree booda Galma Scientology magaalaa Melbourne keessatti gaggeeffame irratti gooticha Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti ajjeefame, Inj. 2. and Mittal A. Kejella ♦ July 23, 2014 ♦ Leave a comment. Haaluma kanaan otoo jirtuu, bara 2004 yeroo hooggantaatnii fi Baratootni Oromoo yuunversiitii fi gaazixeessonni Oromoo hidhaman, Aadde Ayyaluunis maatii ishee nama lama waliin gara mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbamte. Bara 2005 yeroo inni Finfineetti dhufuu, waraana isaa waliin miinda isaani fudhachuuf gaafata ture. We believe in equality of all Ethiopian Nation, Nationalities, and People. Kaatiriinaan namoota ishii wajjin hojjetan hundaaf dhugaa baʼuuf yommuu galma baafatte umuriin Atleet Fayisaa leellisaa kanneen hiriira mormii biyya isaa Oromiyaa Ethiopia keessaa deggeru keessaa isa duraa ti. Boodas mana hidhaa keessa utuu jirtuu barumsa ishee itti fuftee kutaa 12ffaa xumurteetti. Sh/Kaabaa hanga Adooleessa 30/2010tti kaffaltoota gibiraa gibira isaanii kaffalu qaban keessaa 67% hanga 82% kaffalchisuun haala fooyyeerra waan jiraniif jabadhaa jenna. Yoo inni tokko isin waame yeroo sadii owwaadhaa ~ yeroo inni isin waamu "eeee, hoo, uuuu" hin jedhinaa "ookoo" jedhaa owwaadhaa malee. Haala qilleensaa irratti hundaa’ee yeroo bonaatti, namootni xiqqoon osoo jiruu isaanii waliin wal’aansoo gochaa Sababiin isaas yeroo Oromooni Raayyaa of irratti lolataa turan Waranni meeshaa ammayaa hidhate, itti duuluu hin qabu! kun biyyaa keessaa waan ta’eef kan biyyaa keessaa Poolisii ta’uu qaba waan Qormaanni kennamu ganama keessaa sa'atii 03:30tti yoo ta'u, Abiraham garuu sa'atii 03:40tti bakka sanatti deebi'uu kan himu ibsi Federeeshinicha a, yeroo barataa Abiraham Dureessaa irra deddeebiidhaan qaama miidhamaa ta'usaa ibseefii kadhatutti deebiin isaaf kenname gaarii waan hin turreef deebichatti kan mufate Abiraham Dureessaa guyyaa sana Walgahiin ummataa guyyaa 12/08/2013 magaala Phoenix, Arizona tti taa’ame injifannoo guddaan xumurameera. Kuni dhugummaa isaanii agarsiisa. Haala ittiffayadama Boba’aa 7 12. Weebsaayitiin kun barreeffamoota Dhugaa Baatonni Yihowaa afaan garaa garaatiin qopheessanitti fayyadamuudhaan qorannaa gochuuf gargaara. Midhaan yeroo murtaa’eetti warshichaaf hin ibsamnee fudhatama hin qabu. Sep 25, 2012 · Waltajjiin Marii Oromoo walgayii uummataa kan magaala Washington, DC keessatti qopheesse haala baay’ee gaarii ta’ee fi haala nama jajjabeessuun xumureera. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera. Marii bu’uresittoota Global Oromo Advocacy Group warra ta’an keessaa Dr. Dhiimma Daangaa Oromiyaa Ilaalchiisee. Apr 14, 2015 · Aadde Ayyaluun Waldaa Machaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Akkuma Dargiin kufeen cibirraa-22ffaa J/Yaadataa Bariisootiin durfamuu fi hogganoota ABO kan biros waliin kara Abboosaatiin Harargee dhiihaa magala Galamsoo seenuun yeroo Haala kanattu, dirree marii jaarmiyoota siyaasaa jidduutti yeroo duraatif bane. Nov 30, 2015 · Iyyannoo gaaffii waliigala rakkoo haala yeroo uummata Oromoo mudatee jiruu irratti qindeeffachuun gaaffiilee 11 kan of irra qabuu aangawoota bulchiinsa Yuunibarsiitii Haramayyaatti kennuuf sochii gochaa akkuma jiranitti Waraanni Wayyaanee Mooraa Yuunibarsiitii Harammayyaa marsee eegaa jiru mooraa cabsee seenuun brattoota irratti dhukaasa banuun dirree waraanaa fakkeesse jira. Phaaphaasota Itiyoophiyaadhaa bara 1921 yeroo jalqabaaf gara Masrii, Aleksaandariyaatti ergamanii muudaman keessaa tokko turan. Paaspoortii – asirratti maqaa Paaspoortii keessanirra jiru sirriitti galchitu, itti aansuudhaan lakk. Dhugumatti wal facaasaa jirtu. Apr 28, 2017 · Kaan keessaa hundeeffama waldaa maccaa fi tuulamaatiif sochiin isaan godhan fakkeenya guddaa dha. Garuu yeroo ammaa ummanni keenya haala kana jijjiiruuf akkasumas diinoota isaa dura dhaabatee bilisummaa isaa qabsoon goonfachuuf biyya keessatti qooda isaa tabachuuf tokkumman ka’ee socho’uu egalee jira. Jilli kuni kan gara biyyaa imaluuf haala biyyatti deebi’ee sochii siyaasa biyyattii keessati hirmaatuu danda’u irratti mootummaa waliin marii geggeessuudhaf. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. OMN: Argama Oromiyaa fi Kallattii Qabsoo (Hag 14, 2020) Jul 23, 2014 · Humni hin beekamne kun guyyaa har’a ganama keessaa sa’aatii 9:30WD irratti galma Magaalaa Jimmaa kellaa guddicha Magaalaa Jimmaa seensa irratti argamu irratti kan fudhatame ta’us haala kana irraa ka’uun yeroo amma kanatti magaalaan Jimmaa raafama guddaa keessa seentee jiraachuu qeerroon gabaasa isaan addeessa. Ega kufanii galngalachuun ,,,,, isa jedhan fakkaata. Haala kanaan ayyaanota waggaa keessatti tibboota adda addaatti kabajaman keessaa ayyaanni irreechaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Karoora Hojii Daldalaa Pdf Sheek mohaammed rashaad haala kanaan walaloo gabaabduu kana keessatti seenaa fi hojii sheek bakrii ibsuun, dhaamsaas dhalootaaf dabarsee ture. Galii kee keessaa Parsantii 10 – 15 qusachuuf karoorsi. May 20, 2015 · Yeroon itti jirru kun yeroo mootummaan wayyaanee filannoo dharaa fi fakkeessaa ittiin umurii isaa dheereffachuuf jecha uummata biyyittii addatti dargaggoo Oromoo maqaa filannoo gufachiisuu fi filannoon booda sochii fincilaa natti kaasuu malu, sababa jedhuun doorsisuu, qaama hir’isuu fi hidhuun dararaa jajabaa irraan gahaa jiraachuu dargaggoo Oromoo jalaa waan dhokate hin qabu. Mormiin uummataa kan Oromiyaa keessaa sun eega gab jedhee booda, oduuwwan hin mirkaneessamiin hedduu tu naannoo sana keessaa dhaga’ama. It is multilingual website that will share news update across the country and East of Africa. Ammas maddi rakkoo keenyaa numa keessa jira! (Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa. Akkuma sheek mohaammad rashaad ja’e yeroo ammaa onnee hawaasni oromoo hunda keessaa sheek bakriin akka jiru beekkamaadha. Motora Kaasuu 9 16. Konyaan ABO Sa'ud Arabiyaa kutaa Jiizaan haala yeroo ammaa Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee ibsa ejjannoo qabxii 6 qabu baasee jira. Halkan tokko magaalaa Yaaballoo bulchitee,halkan tokko ammoo magaalaa Eelwayyee bulchite. (2 Xim. Labsiin Yeroo hatattamaa eenyuun fayyada? Hiikaa Margaa tiin. Jul 23, 2014 · Baqqalaa Jirataa: Jabana Iyaasuu. Kanaafuu, yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo misooma gabaa kana hiikuuf manni hojii of-danda’ee akka gurma’uu wan murta’eef jijjiirama bu’uura adeemsa hojii (JBAH) akka haaraatti qoratameen kallattii kaa’ameen hojiin walitti hidhaminsa gabaa oomishaalee qonnaa xiyyeeffannoo argatee rakkoo hiiku haala danda’uun Yeroo dheeraaf (waggootaaf walitti fufnee) yoo hirriba xiqqaa (ga'aa hin taane) rafne immoo rakkoo waa yadachuu fi yaaduu illee nutti fida. Qabiyyeen barreeffama kanaas gabaasa haala yeroo dhiyeessuufii miti. Wayyaaneen erga Televizyiinii Itoophiyaa keessaa kutaa Afaan Aoromoo cuftee as ilmaan Oromoo achi keessa hojjatan hordofaafi doorsisaa jirti. Kanaafuu, waggaa shaniif qajeelchaa taʼee tajaajiluu dandaʼeera. Ibsa Haala Yeroo irratti Ministirri Muummee Dr Abiyyi OBN Addaatti Kenan =====[OBN 03 01 2011] Ministirri Haala Yeroo biyyattiin Keessa jirtuu fi Kasaaraa siyaasaa Mootummaa EPRDF mudatee jiru irratti Ibsa barsiisota Oromoo dhaabbilee bararnoota Olaanoo Yuunibarsiitota garaagaraa irratti maqaa walga’ii tarsiimoo Siyaasaa jechuun wayyaaneen walitti qabde irraa kenname. An akka mataa Fincila didda gabrummaa bifa adda addatiin biyya keessaa fi alatti adeemsifamaa jiru ni deggarra, qooda keenyas ni gumaachina. Abiy filatamanii asitti tarkaanfiiwwan baay’ee ciccimoo fi akka biyyaatti abdii namatti horan fudhachaa jira. qabduu Balbalaa ykn Karra, lbsltuu fl Dhaamsltuu lfaa, Sllbllla . Haallan dhibba uuman kunniinis yeroo babaldhataa deeman haala qaabatama jiddu-galeessa ta’e keessaa bahuun sochii hawaasaa irratti badii geessisu. ODF baati Caamsaa 11 hanga 12 tti jila mootumaa Itoophiyaa woliin marii geggeessuu isaa ibsee ture Kaayyoofi haala kamiifiyyuu, gochi namaan daldaluu dhoorkaadha. Innis gara Afaan oromootti yoo deebi’u “ Itiyoophiyaan Surraashee duraaniitti deebi’aa akka jirtuuf bara 2020tti biyya Addunyaa irraa filatamtuu akka taatu abdii jiru dubbata. Bara sanatti osoo hinkiyyeeffamin jala miliqu iyyuu, barana sadaasa 8 2005 guyyaa keessaa sa’a 6:00 irratti mana barumsa Amboo olaanaa sadarkaa lammaffaa fuulduratti ergamtoota diinaa Poolisoota Girmaa Gazzaanyii fi Habtaamuu Abdiisaa tiin galafatame. Onkoloolessa 7, 2014 Oct 08, 2014 · Haala Yeroo biyyattiin Keessa jirtuu fi Kasaaraa siyaasaa Mootummaa EPRDF mudatee jiru irratti Ibsa barsiisota Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo Yuunibarsiitota garaagaraa irratti maqaa walga’ii tarsiimoo Siyaasaa jechuun wayyaaneen walitti qabde irraa kenname. Sababiin isaas yeroo Oromooni Raayyaa of irratti lolataa turan Waranni meeshaa ammayaa hidhate, itti duuluu hin qabu! kun biyyaa keessaa waan ta’eef kan biyyaa keessaa Poolisii ta’uu qaba waan jedhaniif, Mootummaa H/ Silasee biratti waamamanii diniin cimaam eerga keennameefiin booda, guddiin karaa seera mana waranatiin keennamuu malu hunda Oct 31, 2019 · Garuu yeroo kanatti wanti nama ajaa’ibu sababa ciminna balaatii fi du’a sodaachuun sahaabota keessaa namni Islaama irraa duubatti deebi’e hin jiru. Garuu sababni isaanii ifaa miti; ajandaa dhokataa May 07, 2018 · Fkn: haala cee’umsa gara dimokraasii godhamu irratti, haala qabatama amma jiru keessattuu humna wayyaanee fi ergamtoota isaa ka akka Abdi Iley too’achuu irratti gorsi barbaachisaadha. Inni lammaffa im-moo, qabeenya uumamaa kaloo kessatti fi alatti May 27, 2015 · Haala kanaan poolisiin maqaa isaa Gulummaa jedhamu kanneen reebaman keessaa madaan cimaa kan irra gahe yeroo ta’u kanneen hafan kaan dabalatee konkolaataa mootummaan mana yaalaatti ergamuu beekame. Mar 05, 2010 · Yeroo heedduu Obbo Raggasaa waan tokko yoo garaa isaa ga’e ykn hanqate, Ayyanaa Inni ittin amanu, Jaben, galateeffata. Kanarraa kan hafee, xiyyeeffannoo addaa kan barbaadu waan tra’eef adabii bulchiinsa malee guyyaa 15 isaanif dabalamee kaffaltoota gibiraa kakasuu fi hubachisuun yeroo kana Kan nama ajaa’ibu Qilxuu Aadaa hoggana keessan ol’aanaa fi warra micciramummaa fide keessaa tokko tahee osoo jiru amma qabsoo irraa ala tahe jachuu keeti. Eritrea irra gargaarsa argachuun badii hin qabu. Odoon yaada kootti hingalin qeeqa kiyya haala gariin akka hubattan isin afeeruun barbaada. Darbees, dhaabbatichi tajaajila adda addaa qaamolee hawaasaaf nikenna. Ilmaan Oromiyaa bilisummaa sabaa fi abbaa biyyummaa isaanii goonfachuuf qabsoo hadhooftuu fi haarsaa guddaa gaafachaa jiru yeroo dheeraaf gaggeessaa jiru. Akkuma beekamu sababoota gara garaan nageenyi biyya keesyaa yeroo gara garaatti gaaffii keessa gala jira. Determinants and Private Investment In Ethiopia, Workie Mitiku, Business and Economics Faculty, Addis Ababa University, unpublished, 1997, Fuula 25. Yoo kana didanii qulqullummaa namoota saniitiif kan falman taate ammoo, qulqullummaa namoota sanii ragaadhaan deeggaranii agarsiisuudhaan shakkii irraa of walaboomsuu danda’uu dha. Baqqalaa Jirataa irraa* Dubbistotaf! harra waa’ee haala siyaasa Itopiya ammaa otuu hin taane seenaa wagga 100 duraa kitaba tokko keessatti dubbise isinii hirun fedhe. Kanneen keessaa 17 shamarree Oromoo yeroo ta’an,Yaadatnoo Anooleef jecha amna dheeraa miillaan deemuun gochaa hammeenya diinaa yeroo yaadatan,bakka kabajaa sanii gahuuf km 9 duwwaan yemmuu isaan hafu bulchiinsa magaalaa Heexosaa aanaa Heexosaa Itayyaatti qabanii kaayyoo kamabajaa Anooleef jecha miillaa luqa’anii dhiigaa kanneen achi gahan keessaa nama 20 alaabaa ABO qabattanii jirtu sababa Apr 30, 2014 · Asrat G. Namootni hundumtuu yeroo beeylada isaa waldhaanuu of eegannoo guddaa gochuu qaba. Proceedings of scolarily conference on the Ethiopia-Ertrea conflict: held in Oslo, Norway, 6 – 7 July 2006. Baroota 1990moota keessa ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaayaman mooraalee waraana Huurso, dhidheessaafi kan birootitti naqee ‘dhiphummaa’ keessaa dhiquudhaaf ’tahaddiso’ kennaa turuun yaadannoo yeroo fagootii miti. ’tti kan makaman Sirni Dargii kufuuf ji’oonni muraasni yeroo hafuu fi Umrii dargaggummaa isaanitti bara 1983’tti ture. Tasfahuun Camadaa dabalatee, ilmaan Oromoo haala, yeroo fi bakkoota adda addaatti wareegaman yaadachiisuun ture. Zoonii Lixa Arsii Ummata Oromoo Kanneen hidhamanii fi Jajjeefaman. Kanaa fanaas wantii namaa sukkaneessuu lama uumamee: 1) Yeroon kunii yeroo Hogganii ABO wayyabnii Moqadishoo irraa gara biyyaa Eritrea-tti godaane ture. Qabsoon bilisummaa fi mirga dimokraasii goonfachuuf taasifamaa jiru, yeroo kamuu caala muldhataa fi danboobaa ta’ee qarqara injifannoo isa mahii Walgahiin ummataa guyyaa 12/08/2013 magaala Phoenix, Arizona tti taa’ame injifannoo guddaan xumurameera. Yaadannoo ayyaanichaa sababeeffachuudhan har'a ganama magaalaa Finfinneetti madfiin dhukaafameera. Nyaata ashaboo, sukkaara, carbonated beverages, hedduu of keessaa qaban yeroo hedduu soorachuu irraa of qusachuu. Sheek Bakriin Saphaalloo gadi-lakkisee iddowwan adda addaatti barsiisaa ture. Haadholii 335 yeroo ulfa turani ayiranii fudhachaa turan keessaa baayyeen isaanii, parsantiin 91. 1 Jalqabatti dubbiittu ture; dubbichis Waaqayyo wajjiin ture; dubbiin sunis Waaqayyo ture. Afaaniin yeroo dubbatan sababni isaanii Corraptioniin waan guddateef sana to’achuufidha jechuun dubbachuu danda’u. Of-eegannoo Yeroo hojjii Motoraaf godhamu 10 18. turanii heerumuun, yeroo isheen waggaa 19 jiru heerumuun ishee barumsa ishee irratti bu’aa Jilli hoogganootaa ol’aanaa ODF/ADO Kiibxata gara Itoophiyaatti akka imaluu fi guyyaa Roobii magaalee Finfinnee akka seenu beekame. Dubbii nageenya daangaa ilaalchisee bara kana hojii guddaatu hojjetame. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. Kana biraas taree of duuba deebi’iin yeroo ilaalan dhaab ABO keessatti dabalamuu isaanii irraa jalaqbee waanuma lafa jaltti bukeefamaa turetti dhufuun gandummaa leellisuu qabsaawoota wal shakkisiisu iccitii dhaabaa qisaasuu malee wanni isaan agarsiisan hin jiru. pdf Ebala 2012 Namootni hundumtuu yeroo beeylada isaa waldhaanuu of eegannoo guddaa gochuu qaba. 🔹 Lola itti jirru kana keessatti yeroo dhi'ootti mo'attoonnii fi mo'amtoonni adda ba'uu hin oolan waan ta'eef. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. Murtoo akkanaa gochuu kootti sababiin itti gaabbu hin qabu. Isaanis waamicha yeroo adda addaa godhaniin hayyoota wajji hojjechuuf fedhii akka qaban agarsiisanii jiru. Commissioner of Ethiopia’s Reserved Areas following WWII, Sheba Slept Here,1973, p. Haala kanaan yeroo amma kanattis Jaal Diriirsaa Qajeelaa ukkanfamee waan jiruuf uummatni Oromoo fi beektootni Oromoo bakka jirtan cufatti gara dhaabbilee mirgoota namummaa Africaa fi addunyaatti iyyachuufi dirmanna hatattamaa gochuufiin atattamaan akka hiikamuuf dhiibbaan barbaachisaan akka godhamu jechuun Qeerroon dhaamsa ilmaan Oromoo hundaaf “Yaada uummataa fudhannee kanneen dhimmi kun ilaalu hunda waliin ta’uun akka uummataaf ta’utti bulchiinsa waliin tolfachuuf ABOn yeroo hunda qophiidha” jedhan. 3 Wanni hundinuu isaan uumame; waan uumame hunda keessaas wanni isaan malee uumame tokkoyyuu hin turre. Yeroo kanaa eegalee gargaarsa ergamoonni Wangeelaa Siwidin ishee fi obboleessa isheef taasisaniin doormii mana barumsaa waldichaa seenanii barnoota ishee hanga kutaa 6ffaatti barachuu dandeesse. Kanaaf, asiin gaditti qabsoo Oromiyaa harqoota kolonialismii Amaaraa fi Imperiyalismii biyya lafaa jalaa bilisummaa baasuuf godhamuuf diina kan ta’anii fi fira kan ta’an dursinee gargar baafnee mul’ifna. The search for peace: the conflict between Ethiopia and Ertrea: Twards sustainable peace between Ethiopia and Ertrea (chapter 6). Keessattuu yeroo weerara kanaatti, itti fayyadama tamboo xiqqeessuu ykn tamboo xuuxuu dhaabuun ergaa ijoo gorsa kanaa ture. Poolisoonni Federaalaas dargaggoota magaalaa ari’anii qabuun badii tokko malee hidhanii reebaa kanneen jiran keessaa hamma ammaatti kan maqaan Dec 23, 2016 · Wayyaaneen miidiyaa ishee irratti haala yeroo ilaalchisee labsaa fi ibsoonni kennaa jirtuu, keessa wayyaanee akka gaariitti ka ibsuudhaa. May 27, 2015 · Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in . Sep 13, 2018 · Injiinar Simmanyoon maaliif of ajjeese ? Kutaa 2ffaa Hiikaa Margaa Barreeffamakoo kutaa tokkoffaa keessatti , dhimmi hidha Haaromsa Itiyoophiyaa kun wal-xaxaa ta’uu isaatii fi Injiinar Simmanyoonis wantoota gaariis ta’an badaa hidhichaa wajjin wal-qabatanii dhufan hundumaaf maqaan isaanii dha’amuun hin hafu waan ta’eef rakkoo amma nu mudatee jiruuf sababa ta’uu mala. Fayisaan ennaa maaaraatonii addunyaa waggaa kana Riyootti geggeessame badhaasa meedaalii kan argate ennaa ta’u ennaa inni mallattoo mormii lammiiwwan isaa cina dhaabachuu mul’isu harka isaa wal qaxxaamursee fiigicha isaa Sep 15, 2015 · Tajaajila yeroo guutuu akkan jalqabu na jajjabeessan. Kana keessaa beekkamaan sadi'i Hortuu, naannoo Dirre Dhawaa, magaalaa Dirre Dhawaa mataasaa, fi Addelle, Dirre Dhawaarraa km 25 kan fagaattu fi karaa Hararirratti kana argamtu. HAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti waliit bu’iinsa Raayyaan Ittisa Biyyaa fi hidhattoota garagaraa gidduutti mul’ata akka jiru fi uummata goola akka jiru argaa fi dhageetti irraa hubachuu dandeenyeera. Bara 1960’mo keessaa yeroo general taddessa birruu sababa walda maccaa fi tuulamatiif jacha galamsotti hidhamee turetti yeroo lama irraa mana hidhaatti dhaqee akka laale ragaaleen seena ni mul’isa. Haaluma kanaan yerooammaa turtii torbaan tokko hin caalle keessatti 11. akkamiin yeroo dheeraf yookaan haala walirraa hincinnen horii horsiisuu fi nyaata horii gahaa kunuunsuun danda’ama kan jedhu dha. Haala kana keessa adoo jirtuu, kabinoonni #bilxiginnaa Booranaa jaal Gurrachaa Waatoo mana hidhaa Yaaballoo kesssaa baafte. D. Tattaaffii isaanii kana fiixaan baasuufis akka wal fakkaatanii fi waliin ijaaramuu danda’anitti ijaaramaniiru. Fincawa, Gilgel Gibee fi MalkaaWaakkennaan humna ibsaa (electricity) Empayera Ethiopia utubanii kan qabanii jiraniidha. Jedhi, “Beekumsi ishii Rabbiin qofa bira jira. 4:2) Yeroo haalli rakkisaan isin mudatutti, galma keessan cimsaa qabadhaa. Isheen mataan ishee sababii keenyaan walanee keessa galtee, akkasumas dhiphinni ishee keenyaa gadi akka hin taane naa gala. Fafo report 2007:14 (52 – 61) Daniel Sh. 7. Oromiyaan gaarren gurduddoos ni qabdi. Biyya kana keessatti erguma sirna bulchiinsa Dimokiraasii Ammayyaawaa ta’e hordofuu eegalleeyyuu rakkoowwan sirrachuu qaban hedduutu jira c) Meeshaalee gargaarsa hojii fi barnoota fayyaaf barbaachisan haala hawaasa salphaatti hubachiisuu danda'uun kennuu. Ittuma fufuun biyya Paaspoortii kana isiniif kenne itii filattu. Aug 12, 2014 · Yeroo booda, Leencoon carraa argateen OLF Agenda for Peace to resolve the conflict in Ethiopia Feb 3, 2000 as bahee. ( Asante) Fedhii Itoophiyaa keessaa “Mootittiin biyya Misiraati ni dhufti; itoophiyaan harka Dhuma torbee12tti, yeroo itti leenjii barmoota Diplomaa Polisummaa POL50115 eegaltu kakuu ni seenta. 🌡️ Ani takkaa waraanatti hirmaadhee hin beeku, garuu beelaa fi du'a argeera. Category (Kaadreen) garaa bilisoomnee jirra jedhu dhugaa ummanni keessaa bahan bilisoomee - Duration: 59:33. Ministriin dhimma alaa US mootummaan Ethiopia Onkoloolessa 8 labsii yeroo hatattamaa ka hiriira mormii fi hookkara Oormia fi naannoo Amaaraa ilaalchisuun ibsa baasee jira. Kana anuu ala taa’ee waan arguu dandayu keessaa tokko. 4 Jireenni isa keessa ture; jireenni sunis ifa namootaa ture. Tatamsaa’ina dhukkuba kanaa hir’isuudhaaf, muummeen barnoota kamiyyuu qotee bulaa dabalatee duula irratti gochuu qaba. Tasfaahun Chamadaa kanaanillee kan hin daangeeffamnee fi Mar 26, 2017 · Yeroo lolli ganama subii banamu, osoo lultuun Suudan meetira 2750 bira as hin dhihaatin muraasni madfii (artillery brigade) kurkurruu ibiddaa itti gadi roobse. Yeroo Qiyaamaan dhaabbatu gaafachuun dhimma Aakhiras ta’e dhimma addunyaa keessatti wanta faayda fidu waan hin taaneef gaafi qorraa fi gogaa ta’eedha. Poolisoota naaziitu fidee buusee hanga dhufanitti achii akka mixxiq hin jenne ajajanii deeman. Erga ABOn tokkoom Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. John 1. 🌡️ Maaloo daandii nagaa filadhaa. ykn Muka mana keessaa, Bantuu Boombaa fl Rllmootll dabalatee . Barattoonni Oromoo yeroo eebbifamani hoojjaa irratti bobbaafaman haala hojii irraan kan ka’een network yokaan walqunnamtiin isaan barattoota dallaatti haafan dukaa qaban laafaa ta’uun rakkoo qabsoo barattootaa keessaa isa guuddaa ta’uun kan ibsame yeroo ta’u Gootni Oromoo Eng. Oct 10, 2020 · Asumaan Ethiopia irraa DV guutun ni eeyyamama. Ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii kan miseensa isaanii tahanii jiran irratti qorannoo irratti gaggeessaa fi gaggama hojii isaanii keessa seenuudhaan wal irratti kaasuudhaan isintu iccitii mootummaa dhaaba mormitootaaf kennaa jira,keessumaa ammo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoof(ABO) haala mootummaa keenyaa gabaasaa kan godhu numa keessaa isini jettee miseensa isaanii keessaa kanneen Aug 27, 2014 · Yeroo ammaa kanattis goototni barattootni Oromoo doormii warri Wayyaaneen maqaa walga’iin kennaniif gadi lakkisuun mooraa Yuunibarsiitii keessaa naanna’uun dhaadannoo guddaa dhageesisuun, walleelee warraaqsaan ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO gaggeeffamu faarasan, ABO’n dhaaba dimookiraataawaa kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun Finfinnee, Caamsaa 20, 2012 (FBC) – Ayyaanni Caamsaa 20 waggaa 29ffaan guutuu biyyaatti kabajamaa jira. Ancooten heektaara tokkorraa kuntaala 150-180 oomishama, kunimmoo oomisha moosee fi mixaaxisa wajjin wal gita. Mar 17, 2020 · Haala yeroo ammaa biyyi ethiopia keessa jirtu ilaalchisee marii gageefame hordofaa. Kanaafuu fedhiyda woyyaanee kuffisuu irratti woliin hojjachuun sirrii dha. Kutaa 1 ffaa. Isaan kana keessaa waa lamatu qalbii kiyya hawwatan. Matadureen ani irratti barressu sinis muudate ta'a. Ukkura biyyattiin keessa jirtu kana “Rakkoo bulchiisaati ykn hanqina dimokraasiiti” jechuun waamuun balaa jiru salphisanii ilaaluu ta’a. Ati akka taphatti kanneen biroo waliin maki malee seenaan isaa kaaniin adda. Eeti, isaan keessaa gariin qalbiin isaa iimaanan tasgabbooftee fi guutamte osoo jirtuu arraba qofaan dubbii kufri kan dubbate ni jira. Abiy Ahmad n filachuun ishees madda rakkoo biyya keenya keessaa ni qoorsa waan jedhu irraa ka’uu ta’uunsaa beekamee osoo jiruu, osoo isaan muudamanii turban hin fixin dhiibbaa akkasii irraan ga’uun kun sababa quubsaa waan hin qabneef lammilee biyya kanaa fayyada jedhanii yaaduun nama rakkisa. Fkf barumsaaf, fuudhaaf, imalaaf, mana bituuf, konkolaataa bituuf, yeroo dullumaa fi kkf Koree kana keessaa inni haala bareedaan socho'aa jiru keessaa tokko ammoo Koree aadaa fi Ispoortiit. Tarii rakkoo kana osuma laaltanuu sababii garagaraatiif otoo hindubbatin hafuu maltu. Haala milkaa’insa sassabbii galii xumura marsaa 1ffaa Gargara Fund isiniif ibsuu barbaadna Eega akkuma beekamu, haala hirmaannaa hoo’aa isiin taasift’aniin Yeroo ammaa Gargaran Fundii kuni qarshii Ethiopia 3220 (Kuma Sadii fi Dhibba Lamaafi Digdama) sassabuu danda’ee jira Jan 02, 2008 · Dhaabota bilisummaa Oromoo keessaa hangaafa ta’e, deeggersa ummata Oromoo kan qabu fi maqaa dhaaba kanaan ummatni keenya yeroo lafa irra daguugamuutti ABO jabeessuun ittigaafatama miseensotaa fi hoggna ABO qofaa ta’ee ilaalamu hin qabu. Bu’aa xummuramuu Labsii Yeroo Ariifachiisaa (Betru Dibaba) Heera Mootummaa Federaalaa Sep 19, 2008 · Fakkeenyaaf namni yeroo ammaa isaan hayyuu dha jedhanii oliif gad ergatan, kan dur-dirree qabsoo keessaa ganee qabsaawota dhiiga dhangalaasisaa ture "Dr. Halkan gaafa 3ffaa ammoo;deebitee nyaachiftee, obaaftee rasaasaan rukutte. Seerri mooti qorkeen kuni osuma qabsoon cimtuun bifa gargar citii hinqabneen biyyattii raasaa jirtu gabaafamaa jirtuu, osuma ganna lama hin guutin labsiin lammeessaan tuni biyya jeeqama siyaasaatin […] Walgahiin ummataa guyyaa 12/08/2013 magaala Phoenix, Arizona tti taa’ame injifannoo guddaan xumurameera. Sep 19, 2008 · Fakkeenyaaf namni yeroo ammaa isaan hayyuu dha jedhanii oliif gad ergatan, kan dur-dirree qabsoo keessaa ganee qabsaawota dhiiga dhangalaasisaa ture "Dr. Yeroo kana koree keessatti itti gaafatamni isaa dhimma hojii hawaasummaa ture. . Paartilee dorgomtootaa Gurraandhala 28, 2015 Koreen Hoji-raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Guraandhala 19 – 23, 2015tti teessuma qabaate. ABO mootummaa Cehumsaa keessaa akka baheen WBO naannoo jirtuu dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Qawwee warri Suudan hidhatee keessaa kan akkam jabduu rubuu fageenya kanaa deemuu hin dandesssu ture. Haala yeroo amma kan qabsoon Oromoo irra jiru, biyya alaa fi keessaa qabsoo kana xumura itti gochuuf, qabeenya, qaaman fi wanta dandeessan hundaan akka dirmattan dhaammanna. Ogeesoonni fayyaa kan namaa,kan beeyladaa Kunis bara 1979-1984tti miseensa koree Godina Kibba-Bahaa ture. Falmii mirga Oromoo fi dhumaatii uumata Oromoo irraanis lammiileen Oromoo biyyoota ambaa jiraatan tokkummaan dhaabbatanii mirga sabaa falmuu irratti eenyummaa fi jalaala biyyaaf qaban muldhisanii jiru. baasuu qofaa odoo hin taane, waraana isaa marsitee amma ajjeeftu ajjeeftee, kumoota 10n kan lakkaa’aman hidhaatti guurte. Kunuu fakkeenya waan amma irratti morkaa jirtuu tokko tahuu dandaya. " Bayaan Asoobaa haasawa deeggartoota "shanee"f naannoo DCtti godhe keessatti kanneen ganna 30 ol qabsoo keessa turan nammootni ganna lama dhaaba keessa hin turin aangoo irraa fudhachuu Barattoonni Oromoo yeroo eebbifamani hoojjaa irratti bobbaafaman haala hojii irraan kan ka’een network yokaan walqunnamtiin isaan barattoota dallaatti haafan dukaa qaban laafaa ta’uun rakkoo qabsoo barattootaa keessaa isa guuddaa ta’uun kan ibsame yeroo ta’u Gootni Oromoo Eng. 2 Innis jalqabatti Waaqayyo wajjiin ture. Qabsoon bilisummaa fi mirga dimokraasii goonfachuuf taasifamaa jiru, yeroo kamuu caala muldhataa fi danboobaa ta’ee qarqara injifannoo isa mahii Haala tahuu dandahu (scenarios) ar-fan akka filannootti kaawaman kun haala misoomaa naanno kanaa kan ibsan yeroo tahan ibsi haalota ta-huu dandahan kunis ibsa midhaan nyaataa haala ammayyaan oomishu dabalate, midhaan galii oomishu, oomisha walmakaa midhaani fi mu-keewwan (hundeeffama bakkeewwan kunuunsa uumamaa) dabalatee akka- Kanaafuu, yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo misooma gabaa kana hiikuuf manni hojii of-danda’ee akka gurma’uu wan murta’eef jijjiirama bu’uura adeemsa hojii (JBAH) akka haaraatti qoratameen kallattii kaa’ameen hojiin walitti hidhaminsa gabaa oomishaalee qonnaa xiyyeeffannoo argatee rakkoo hiiku haala danda’uun The Gospel of John in Oromo of Ethiopia. Meeshaalee wallln fayyadamnu hunda dafnee dafnee Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa:OROMO ICT Hirmaannaan Hiikkaan Facebook gara Afaan oromootti godhamaa jiru hedduu kan nama gammachiisuufi saffisaan raawwatamaa kan jiru ta’uu isaa ragaleen dhaabbatichuma Facebook irraa argame kan yeroo yerotti dhibbeentaan kaawwamee agarsiisu ifa godha. Yugoozlaaviyaan akka Biyyaatti kan hundooyte yeroo Lola Addunyaa 1ffaa ture, Nama #Josip_Broz_Tito jedhamu Bara 1945 Repbulikii jaha akka qubsuma Sabootaatiin Biyya Yugoslavia jedhamtu godhee ijaare, isaaniis Bosiniyaa, Herzegovina,Crotia, Repunlikii Sooshaalistii Macedonia, Montenegro, Serbia fi Slovania Imeeyara tokko jalatti Sooshalistii Itiyoophiyaan Egeree tilmaamuunsaa rakkisaa ta'etu ishee mudataa jira. Bara chaartaraa humna ABOn mootummaa ce’umsaa ijaartee , haala jiru hundumaa ega mijeeffattee booda ABO ummata biratti fudhatama argate humnaan chaartara keessaa baafte . Wantoota Namootnl lrra deddeeblldhaan tuqan, kanneen akka . Haala diinummaa keessa jirtuu kanaan teessoo murtii waaqayyoo duratti yoo dhiyaatte, murtiin isaa inni qulqulluun dheekkamsa guutuun akka si dhiphisu (Cinqu) Fuula Isaa duraas, bara baraaf akka dhabamtu, Fayyinni kee ijoo qabxiwwan kanarratti Waaqayyo kan jedhu hubachuudhaan akka xumuramu, Kana keessattis • Yeroo Mootummaan Dargii Kufaa jirutti haala ABO irra ture, • Qooda fudhannaan ABO ijaarsa Mootummaa Chehumsaa Ethiopia keessatti maal akka fakkaachaa ture, • ABO mootummaa cehumsaa keessatti sochii akkamii qabaachaa akka ture, • Yeroo mootummaa cehumsaa sana keessatti akkaataa waraanni Bilisummaa Oromoo Mooraa itti Keessattuu yeroo weeraraa kana namootni tamboo, shiishaa fi gaayyaa xuuxan kun aara somba isaanii keessaa bahu irraa maatii isaanii akka eegan ture. 4) Keewwata kana keewwata xiqqaa 3 keessatti “humnaan dirqisii samee yookiin dirqama guutuudhaaf” jechi jedhu haallan armaan gadii of keessaa hin qabu. Paampii Bishaanii Guutuu 9 15. Calaltuu Qilleensaa Ilaaluu 8 14. Oduu gammaachisaa Waraanni bilisummaa oromoo zoonii dhihaa keessaa soso’uu Magaalaa hoorroo guduruu haala yeroo ammaa ilaalchisuun leenjii siyaasaa fi military since haala addaa ta’een yeroo dheeraaf leenjiirraa turee haala bareedaan xumuree jiraa waraanni kun garbummaa bifa jijjiirachuun uummata burjaajessa jiruu illee uummata hubachiisuuf ofiitti amaa namummaan waadaa seenanii gara Dec 10, 2017 · Kun waanuma hubatamaa jiru fi hunduu beekuu danda’an waan ta’eef, asirratti bal’inaan ibsuu hin barbaachisu. . isaa itti galchitu, guyyaa, ji’aa fi bara inni hojii ala ta’u (Expire date) itii galchitu. 15) aangoo saa dagutti lakkise; gaafa itti aanu, jimaataa, biyyattiin labsa yeroo muddamaa labsite. Qorannoon tun akka agarsiisutti, wanneen dandeettii waa dubbisuu jajjabeessan keessaa tokko, kitaaba barnootaa (textbook) biratti kitaabbaniifi barruulee biroo qabaachuudha. Isa booda attam akka ta’an odeeffanoo argachuu hin dandeenye. Dec 24, 2006 · Egaa yeroo hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo haqa jiru irratti hunda’anii dhaamsaa fi waamicha nuuf godhan, yeroodhaan maaltu akka ta’aa jiru sirriitti utuu hubanneerra ta’ee; farreen qabsoo keenyaa of keessaa yeroon baasnee, qabsoon keeny hanga tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu nidandeenya ture. Kana yo jennu garuu bilisummaa jaarmiyaa ofii dabarsanii osoo hin kannin ta’uu qaba. Tooftaan akkanaa tuni qabsaa’ota Oromootiif haarayaa miti. Walgahiin kuun kan qophaahe dargaggoota oromoo Phoenix jiraataniin yeroo ta’u kaayyoon isaas Haawaasa Oromoo haala adda addaan faca’ee turee deebisani ijaarudha. haala dhala namaa salphisuun raawwatamn akka nama irra hin geenye ittisutti ittigaafatamaa qaama ta’eef dhiyeesseera. Kana malees, motummaan wixinee karooraa mirga namaa tiksu bara 2005-2007 keessa Kanneen keessaa 17 shamarree Oromoo yeroo ta’an,Yaadatnoo Anooleef jecha amna dheeraa miillaan deemuun gochaa hammeenya diinaa yeroo yaadatan,bakka kabajaa sanii gahuuf km 9 duwwaan yemmuu isaan hafu bulchiinsa magaalaa Heexosaa aanaa Heexosaa Itayyaatti qabanii kaayyoo kamabajaa Anooleef jecha miillaa luqa’anii dhiigaa kanneen achi gahan keessaa nama 20 alaabaa ABO qabattanii jirtu sababa Apr 30, 2014 · Asrat G. Saba bal’aa kanatu eega Bittoota Habashaatiin waan hunda keessaa dhiibamee daran miidhamaafi kan itti roorrifamaa jiru. U. Torban 13 – 31 Leenjii Mana barumsaa itti fuftee dhaabbata polisiitti dirqama kee bahuutti dabalee, leenjii ummata sirna qabsiisuu fi gartuu bobbaa ittisa okkora maatii keessaa waliin bobba’uuf ni leenjisamta. Oromo Grand Rally Against Mass Killing & Gross Human Rights Violation by Ethiopian Government – moved to future date due to Corona virus precaution Tokko, namoota jarmayaa san keessa jiran kan maqaan isaanii embaasii Wayyaanetiin wal qabatee yeroo baay’ee ka’u kana of keessaa basanii saaxiluu. fkn yoo maqaan isaa Mahammad ta'e Mahammad Jaalallee koo jedhaa waamaa ~ yeroo super market ykn suuqa deemtan Surree Apr 01, 2020 · Dargaggootni Oromoo yeroo mana jireenya Jawaar Mohammed, rogeessa Oromoo kan mormii 2015 - 2018 ta'e irratti dhageettii guddaa qabu fulduratti Finfinneeti yeroo walgayan. Biyyi keenya Itiyoophiyaan biyyoota gaanfa Afriikaa jiran keessaa biyya hanga tokko nageenyi ishee mirkana’eef biyyoota ollaa biro keessatti nageenya eegsisuu irra jirtuu dha. Feb 25, 2020 · Yeroo kanatti yaada Hayle-Sillaasee deebisuu kanaan mormuudhaaf jagnootiin Oromoo guumaa, Limmuu fi Iluu-Abbaaboor fincila guddaa godhan. " Bayaan Asoobaa haasawa deeggartoota "shanee"f naannoo DCtti godhe keessatti kanneen ganna 30 ol qabsoo keessa turan nammootni ganna lama dhaaba keessa hin turin aangoo irraa fudhachuu Jan 31, 2015 · Haala kanaan gaaga’ami lubbuu dhabamuu fi hidhaan uumata Oromoo addattis dargaggoota Oromoo irraan gahe kan yeroo kamuu caalaa hammaataa ture. Daayreektarri jeneraalaa Abbaa Taayitaa Nyaataa fi Too’annoo Qorichaa aadde Heeraan Garbaa gama isaaniin, utubaalee sirnoota bu’uraa fayyaa keessaa galteen Apr 06, 2014 · Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal’a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. Yeroo ammaa kanattis hawwaasni Oromoo biyyoota alaa jiran baayyeen isaanii haala waliin ijaaramuu danda’anitti wal ijaaruun sabni Oromoo akka saba tokkootti addunyaa irratti akka beekamuuf beeyyee irratti hojjechaa jiru. Yeroo sanatti Godina Kibba-Bahaa kan jedhamu: aalee Diida aa, Baalee fi kutaa Harargee keessaa ammoo aanaa Daaroo-Labuu kan of keessaa qabu ture. Oct 08, 2014 · Haala Yeroo biyyattiin Keessa jirtuu fi Kasaaraa siyaasaa Mootummaa EPRDF mudatee jiru irratti Ibsa barsiisota Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo Yuunibarsiitota garaagaraa irratti maqaa walga’ii tarsiimoo Siyaasaa jechuun wayyaaneen walitti qabde irraa kenname. Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun umrii baay'een keenya beeknuun kan waggaa dhibbaa fi shantama hin caalleen Baruma Minilik irraa ta'uu mala. 🌡️ Yeroo hundumaa fuula ifaan wal haa simannu, fuulli ifaan jalqaba jaalalaa waan ta'eef. ( Asante) Fedhii Itoophiyaa keessaa “Mootittiin biyya Misiraati ni dhufti; itoophiyaan harka This is the first biodiversity field guide in English and Affan Oromo from the Borena rangelands in Southern Ethiopia. Kunis bara 1979-1984tti miseensa koree Godina Kibba-Bahaa ture. Kunis awutobisii fi gaajjiba dhiisanii miilan deemudhaan, suuqii kamirraahuu meeshaa bituu diduudhani. Aug 23, 2010 · Gadaa addunyaan ganda tokko ta’aa jirtu kanatti beekkoomsa afaan Inglizii cimsachuun hiree matayyaatiifi kan sabaatiif murteessaa ta’uun falmii hin qabdu. 1 Hojiin Daldalaa Heera Mootummaa fi Labsiilee Daldalaa Adda Addaatiin Maal Akka Fakkaatu Daldalli walitti dhufeenya jalqaba addunyaa keenya irra jiran keessaa isa ijoo, fi meeshaa guddinaati. Nama Wal Salaa Jiru Yeroo ammaa kan qabamtes, otuu wajjira namni biraa keessa hojjataa ture tti yeroo ramadamtee hojjachaa jirtuu ta’uun barameera. c. Tajaajila yeroo guutuu akkan jalqabu na jajjabeessan. Haa ta’u malee, haala jireenya isaanii fi jireenya saba isaanii, Apr 24, 2008 · Haroowwan Oromiyaa keessaa maddan hedduu keessaa, Shaalaa, Bushooftuu, Qooqaa, Laangaanoo, Laaqii Danbal, Fincawaa fi haroowwan Haaroomaayaa maqaa dhahuun ni danda’ama. Oromoon osoo amantaan kamillee biyya keessa hin seeniin bifa kanaan Waaqa tokkicha kadhata, galateeffata, kanaaf Oromoon Waaqeffataadha jedhu hangafootni. , 2007. Lammiilee Oromiyaa waggoota dheeraaf qabsoo uummata Oromoo tumsaa turan, qaamolee nageenyaa haala rakkisaa keessatti uummata isaanii tajaajilan galateeffataniiru. Dec 30, 2016 · Mammaaksota hubachuu fi hiikuun 1. Oduun kaadiroonni xoobbeen bilxiginnaa FB kanarraa afaarsaa jirtuu #Soba Marroon jirachuu qofa utuu hin taane waraana goolisituu koloneel Abiyyi gogobisaa jira. Kun martinuu ta’ee, kanneen dhiheenya mooraa Xollaay keessaa hiikaman irraa kan hafe, hoogganoota paartiilee mormituu dabalee namoonni kuma hedduutti lakkaawaman akka hidhamanii jiran beekamaa dha. Dec 23, 2020 · Ethiopians Today is Ethiopian #1 News Website. Keessattuu, suursagaleefi Suuraan wantoota Bilbila keenya Jaataneessan(busy godhan) keessaa isa duraati. Deeggarsaa fi hordoffi qindoomina qabu sadarkaa aanatti cimsuun. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan Dec 28, 2013 · Mootummaan wayyaanee durumaan iyyuu of shakkii guddaa keessaa seenuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa human poolisaa fi waraanaan eegaa kan jiru, baratootaa waltajjii wayyaanee cabsanii kaan poolisotaan dura goree sossobuuf yaalus baratootni diddaa isaanii jabeessuun gonkuma siyaasa wayyaaneen ofaa jirtuu hin fudhannu jechuun walgaii wayyaanee (Commercial Bank of Ethiopia) waggaa 13 hojjetan. yeroo sadi kan qabanii dha. Jul 17, 2017 · Haala Tibbanaa Oromiyaa (Addisu Arega Kitesa) Karaa marsaalee miidiyaa. Jijjiiramni qilleensa baramaa ol aanan, balaaf saaxilamuu fi eegumsa gahaa ta’e dhabuun haallan hedduun walqabatan. “Maqaatiin yeroo waaman akka sababaatti haa kaafatan malee sababni isaanii inni dhugaan maaliif akka Bulchiinsa humna waraanaa fayyadaman kan biraa ta’uu danda’a. Apr 06, 2014 · Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal’a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. Jireenya Hafuura Hirmaatota ayyaana irreechaa keessaa darggagoota umuriin isaanii 18 fi 20 ta’an lama Tii Shertii kaartaa Oromiyaa fi alabaa ABO qabu waan dhuffataniif, magaalaa keessatti polisii magaalaan qabamanii yeroo gara mana hidhaa deeman argeera. Kanaafuu kanneen hin barbaachifne keessaa balleessuun Furmaata jenna. Ibsa ABO Jijjiramaa haala yeroo irratti. Moora qabsoo Oromoo jabeessun galma hawwamu shafisiisu keessatti haala gurmuu fi wal-hubannoo dhaabota siyaasaa Oromoo fi hawasa Oromoo murtessaa ta’uu beekne nutis kara kenya waan nurraa eegamu ni gumaachina. Haala Yeroo Oromiyaan Keessa Jirtuu fi Hiraarsaa fi Shoroorkeessa Waraanni Wayyaanee maqaa State of Emergency jedhuun waraana biyyarratti labsee yakka duguuginsa Sanyii (Genocide) dalagaa jiruu ilaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo furmaatni tokkichi Warraaqsaa FXG daran jabeessudha jechuun Ibsa Waliigalaa fi Waamichaa qabsoo uummata Oromoo Tarkaanfilee Mootummaa fi Kallattiiwwan fuula duraa… Tokkummaa Biyyaa tiin Mootummaan Itiyoophiyaa erga kabajamoo Muummeen Ministeeraa Dr. Koostee fi Obbo Tashoomaa wajjiin marii Addaa taasifame. Haylmaaram Dassaalany, Dureen Ministaroota Tophiyaa, (kamisa, Gur. Nov 29, 2017 · SEENAA JIREENYAA PIRAZIDAANT LAMMAA MAGARSAA ***** Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. Luludhaan, “namni akka kee kun ummataa keenya keessaa qulqula'au qabidii”, jechudhan tarkanfi adabaa isaa dhumaa irraatti fudhate. Vaayrasiin yeroo Haaxxiffannuu fi Qofaanutti nu keessaa bahu nama biraatti akka hin dabarre taasisa. Biyyi keenya yeroo ammaa Ministeera Muummee Dr. Mummichi ministirootaas ta’uu, qaamoonni adda addaa ibsi kennaa jiran har’allee bakkuma waggaa 25 duraa jiraachuu isaanii ibsa. Feb 03, 2020 · Wallaggaa yaa lixaa biiftuu imaanaa gootawwanituu onnee keessaan keessaa jiraa jabaadha har’aas gootatuu isiin gidduu jira. Akka gabaasni Ministeera Qonnaa ibsutti, yeroo ammaa, ancooten lafa heektaara 6,526 ta'urratti kan oomishamu yoo ta'u qonnaan bultoota 45,232 ta'utu oomisha. Ministir deettaan Ministeera Fayyaa aadde Saahiralaahii Abdullaahii hojmaata kana fayyadamtoonni haala salphaan fayyadamuun seera qabeessummaa qorichaa mirkaneeffachuu danda’u jedhan. Aug 31, 2016 · Nan yaadadha bara 2002, Bara 2004 yeroo ijoolleen University mana barumsati jeequmsaf ari”amani abba dhaban, yeroo Macaaf Tulaman diigamee namoota Walda Waqeefataa Oromoo keesa jiran murasa waliin tane Nyata fi bakka da’oo ijoollee Oromoof barbaada ture, Churchn Ortodoksi Ethiopia gaafa inni ijoollee Oromoo qabee gara Ijoollee 600 Mar 26, 2018 · (The New York Times) – Ob. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo ABO ummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa miseensa tahee fi ummata biratti jaalala guddaa nama horatee dha. Yeroo fudhachuun yaaduun, bakka jijjiiruu qabnutti jijjiiruu, haala keessaa ba’u qabnu keessaa ba’uu, waan irraa fagaachuu qabnu irraa fagaachuu, namootas ta’e haalota tarii suura isaanii bifa hamaan sammuu keenya keessa keenyee ittiin dhiphannu gara gaariitti geeddaruun barbaachisaadha. Abbootii amantaa dabalatee maddeen amanamoo ta'an irraa loltoonni Eertiraa saamicharratti Oct 09, 2020 · "Rakkina Polotikaa Itoophiyaa fi Bu’uura Furmaatasaa (Civil Political Discourse for Ethiopian Peoples) Raafama Siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaan Keessa galtee jirtuu fi addatti immoo rakkoolee walxaxoon Oromiyaa keessatti mul’achaa jiran Oromiyaa dirree jeequmsaa fi lolaa taasisuun tasgabbii dhabsiisuu qofa utuu hin taane, Itiyoophiyaa badii keessaa hin baane keessa seensisaa jira. Apr 29, 2012 · Tarkaanfiin tuni garuu daranu mormii itti kakaase. Oromiyaatti sa’aatii 24 darban keessa namootni 4 (Amboo nama 1, Sandaafaa nama 1, Moojoo nama 1 fi Burraayyuu nama 1) Koroonaan qabamuun mirkanaa’ee jira. Haalli siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa isa yeroo kamii caalaa balaa sodaachisaa keessa jira. Bara 1928 yemmuu Xaaliyaanin biyya keenya gabroomfachuuf manneen kiristaanaa gubaa, namoota ajjeesa turanitti qabsaa’ota mirgaa kadhannaadhaan gargaaraa turan. Dubbiin Foon Ta'uu Isaa. Baasiwwaan hin barbaachisne hir’isi (Bashannarraa, alatti irbaata nyaachurraa, dhugaatii alkooliif baasii bahurraa fi kkf; Qusannoo kee maalirra akka oolchituuf karoorsi. 5 Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Dandeettiifi fedhii madda odeeffannoo, yeroo qabnuufi odeeffannoo barbaadamuu sana irratti hundoofnee malleen akka bargaaffii, Af-gaaffii, marii garee, sakkatta’a galmeelee biiroo adda addaa irraa fudhachuu (Analysis of social indicators), daawwachuufi galmee barattoottaa sakkata’uu keessaa filachuun ykn walitti maxa’uun (walitti fiduun Dec 20, 2019 · ” Akka waan ati yeroo Qiyaamaan itti dhaabbutti beektu namoonni si gaafatu. 1. Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimadis ayyaan Aug 31, 2016 · Warri Afrikaa kibbaa yeroo qabsoo isaanii apartaayid xumura itti godhan mala itti fayyadaman keessaa inni hangafti gabaa lagachuudhani. We have multiple authors over the World and actively working to release news updates about all Ethiopian nations. 3. Yeroo kanatti Meles Zenawii haala hojii Jeneral Kamal Galchuu kana dinqisiifatee maqaa Brigadier jedhuu argatee. Akka hawwaasaatti garee kubbaa miilaa Aannolee kan jedhamu bara darbe yeroo jalqabaaf hawwaasa keenya bakka bu'ee OSFNA irraatti hirmaachuun firii boonsaa argamsiisuun hawwaasa keenya boonsee jira. Motora Dhaabuu Yeroo Barbaannu 11 19. Oct 05, 2016 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. haala yeroo ethiopia keessaa jirtuu

    8yc4, xgwm, xdu, b9hz, riw, zg, rf, qzb, yls, hue, vi7, 1tapn, wcp11, jwqmv, k6,